Stichting Autobelangen doet concreet voorstel tot wetswijziging! 

Per 1 januari 2014 is de vrijstellingsgrens voor motorrijtuigenbelasting (MRB) verhoogd van 25 naar 40 jaar. Deze verhoging heeft tot gevolg dat een groot deel van de personen die een oldtimer in bezit heeft, daarvoor nu (hoge) MRB moeten betalen. Recentelijk onderzoek door Stichting Autobelangen (gepubliceerd in Autoweek Classics januari 2017) toont aan dat deze maatregel haar doel ver voorbij streeft, waardoor onnodig veel liefhebbers en -bezitters van oldtimers hun hobby beëindigen of reeds hebben beëindigd.    

Nu de formatie gesprekken voor een nieuwe regering in volle gang zijn, ziet de Stichting een mogelijk om daar iets aan te veranderen. We hebben daarom een voorstel ingediend bij Pieter Omtzigt (CDA) om het huidige oldtimerbeleid aan te passen en vast te leggen in het toekomstige regeerakkoord.

De uitgangspunten

Bij het formuleren van dit voorstel is getracht de belangen van de oldtimerbezitter als groep te dienen zonder de doelstellingen van de overheid uit het oog te verliezen.

Het voorstel:

·        Draagt bij aan het behoud én ontstaan van cultureel rijdend erfgoed;

·        Maakt het hobbymatig bezit van alle typen oldtimers (weer) bereikbaar;

·        Sluit aan bij Europese standaarden en richtlijnen over oldtimers waarbij


      de leeftijd van 30 jaar en ouder als uitgangspunt geldt;

·        Sluit aan bij bestaande Nederlandse APK regelgeving voor oldtimers;

·        Voorziet in een evenwichtiger en vereenvoudigd fiscaal autobeleid;

·        Past binnen de kaders van het bestaande heffingssysteem voor MRB;

·        Kan budgetneutraal  en snel worden ingevoerd (per 1 januari 2018);

·        Heeft geen aanzuigend effect (import) ten aanzien van dieselvoertuigen;

·        Hanteert over de gehele lijn leeftijd en niet bouwjaar als uitgangspunt;

·        Kent geen “ophokplicht” of ander rijbeperkingen; 


Door het instellen van één algemeen MRB-oldtimertarief van €100,- per jaar voor oldtimers vanaf 30 jaar, wordt het bezitten en rijden van een (jonge) oldtimer weer betaalbaar. Met name de liefhebbers met een kleinere beurs zullen hiervan profiteren en hun hobby weer kunnen gaan uitoefenen. Hierdoor is niet alleen het bestaan, maar ook het ontstaan van cultureel rijdend erfgoed in Nederland weer gewaarborgd. 

Conform de Europese richtlijnen over oldtimers, vormt de leeftijd van 30 jaar dus weer het uitgangspunt. Tevens vervallen alle overgangsregelingen. Hierdoor wordt de fiscale wetgeving met betrekking tot oldtimers eenvoudiger en logischer.

Voor oldtimers op diesel en LPG blijft de brandstoftoeslag in beperkte vorm gehandhaafd. Hierdoor wordt het fiscale voordeel van een oldtimer op diesel- of lpg, ten opzichte van (relatief) jonge zuinige en milieuvriendelijkere alternatieven teniet gedaan en voorkomen we dat deze voertuigen anders dan uit een hobbymatig oogpunt worden aangeschaft. De brandstoftoeslag kent voor oldtimers een maximum van €400 euro en vervalt op het moment dat het voertuig de leeftijd van 40 jaar bereikt. Door deze beperkingen aan de branstoftoeslag in zowel hoogte als duur, waarborgen we dat het ontstaan van cultureel rijdend erfgoed met een dieselmotor toch mogelijk blijft. Concreet betalen de eigenaren van een oldtimer op diesel of lpg dus maximaal €500,- per jaar aan MRB + brandstoftoeslag tot het voertuig de leeftijd van 40 jaar bereikt en daarna €100,- per jaar zoals voor elke andere oldtimer.

De effectiviteit van een brandstoftoeslag ten aanzien van het ontmoedigen van dagelijks gebruik van oldtimers is in het verleden al aangetoond met het Amendement van Vliet, uit 2011. Onder dit beleid halveerde de import van relatief jonge dieseloldtimers met meer dan 50% in de eerste maand en bleef de trend dalende gedurende de 10 maanden dat dit amendement van kracht was.

De brandstoftoeslag geldt enkel voor oldtimers <3500kg. Voor voertuigen >3500kg, bussen, vrachtwagens en kampeervoertuigen ouder dan 30 jaar is geen brandstoftoeslag van toepassing, omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze in particulier bezit anders dan hobbymatig worden ingezet. Zij betalen dus enkel het MRB basistarief van € 100,- vanaf het moment dat de leeftijd van 30 jaar is bereikt.

Er wordt geopteerd voor een nul-tarief vanaf het bereiken van de leeftijd van 50 jaar en ouder. Dit sluit aan bij het vervallen van APK-plicht op deze leeftijd. Het instellen van een nul-tarief vanaf deze leeftijd heeft marginale budgettaire consequenties en achten we daarom realistisch.

Of dit voorstel wordt aangenomen is op dit moment natuurlijk nog de vraag, maar als dat gebeurd zou per 1 januari 2018 dit het volgende betekenen voor eigenaren van personenauto’s en bedrijfsauto’s tot 3500kg: 



Wellicht lijkt dit voorstel al bij voorbaat achterhaald door de mogelijk nieuwe plannen mbt variabele MRB, maar aangezien ook dat nog slechts een voorstel is waarvan de invoering mogelijk nog vele jaren kan duren, achten wij een reparatie voor de oldtimers in de tussentijd noodzakelijk!


Lees ook het online artikel van AMK en AutoWeek over dit onderwerp door op de link te klikken!